Über uns

BIBER

Lieta

Pfadiname: Lieta
Name: Pascale Balmer
Jahrgang: 1996
Funktion: Stufenleiterin Biber

Hefä

Pfadiname: Hefä
Name: Samuel Voser
Jahrgang: 1995
Funktion: Stv. Stufenleiter Biber

WÖLFLI

Franklin

Pfadiname: Franklin
Name: Linus Pfister
Jahrgang: 2005
Funktion: Stufenleiter Wölfli

Nevis

Pfadiname: Nevis
Name: Jonas Bruhin
Jahrgang: 2007
Funktion: Stufenleiter Wölfli

 

Taka

Pfadiname: Taka
Name: Petra Weber
Jahrgang: 2001
Funktion: Wölflileiterin

Tinka

Pfadiname: Tinka
Name: Elina Ettel
Jahrgang: 2004
Funktion: Wölflileiterin

Luma

Pfadiname: Luma
Name: Rhea Rüegg
Jahrgang: 2004
Funktion: Wölflileiterin

Balu

Pfadiname: Balu
Name: Timon Pfister
Jahrgang: 2002
Funktion: Wölflileiter

Vista

Pfadiname: Vista
Name: Sabrina Horat
Jahrgang: 2005
Funktion: Wölflileiterin

PFADI

Chulo

Pfadiname: Chulo
Name: Kevin Nauer
Jahrgang: 2003
Funktion: Stufenleiter Pfadi

Wiff

Pfadiname: Wiff
Name: Said Aroua
Jahrgang: 1997
Funktion: Pfadileiter

Batzo

Pfadiname: Batzo
Name: Cédric Balmer
Jahrgang: 2001
Funktion: Pfadileiter

Caramba

Pfadiname: Caramba
Name: Rahel Gwerder
Jahrgang: 2004
Funktion: Pfadileiterin

Duro

Pfadiname: Duro
Name: Yannic Lingg
Jahrgang: 2005
Funktion: Pfadileiter

Break

Pfadiname: Break
Name: Aurelia Kracht
Jahrgang: 1999
Funktion: Pfadileiterin

Trixi

Pfadiname: Trixi
Name: Marie-Catherine Glutz von Blotzheim
Jahrgang: 2006
Funktion: Pfadileiterin

Mint

Pfadiname: Mint
Name: Leonie Stockmann
Jahrgang: 2006
Funktion: Pfadileiterin

Lin

Pfadiname: Lin
Name: Isabel Gwerder
Jahrgang: 2006
Funktion: Pfadileiterin

PIOS

Wiff

Pfadiname: Wiff
Name: Said Aroua
Jahrgang: 1997
Funktion: Pioleiter

Break

Pfadiname: Break
Name: Aurelia Kracht
Jahrgang: 1999
Funktion: Pioleiterin

Rover

Pinja

Pfadiname: Pinja
Name: Melina Ehrler
Jahrgang: 1994
Funktion: Roverstufe/Ehemalige

Squirrl

Pfadiname: Squirrl
Name: Phillip von Euw
Jahrgang: 1991
Funktion: Roverstufe/Ehemalige

Abteilungsleitung und J&S Coach

Balu & Caramba

Pfadiname: Balu & Caramba
Name: Timon Pfister & Rahel Gwerder
Jahrgang: 2002 & 2004
Funktion: Abteilungsleiter

Ora

Pfadiname: Ora
Name: Lina Bösch
Jahrgang: 1995
Funktion: J&S-Coach